Polityka
prywatności

1. Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: KALTER sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, podanych przez składającego oświadczenie.

2. Zakres wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje: przetwarzanie i profilowanie, w rozumieniu par. 4 pkt 2 i par. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż:

a) został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od której jest uzależnione wykonywanie zadań z pośród wyliczonych w pkt. 5 niżej, tj. realizacja czynności po stronie KALTER sp. z o.o. wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego, podatkowego, administracyjnego,

c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

4. Administratorem danych osobowych jest KALTER sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Augustowska 8, KRS: 0000205696, 15-218 Białystok, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie tożsamości składającego oświadczenie w: procesie rekrutacji; negocjacji prowadzących do nawiązania stosunku prawnego między KALTER sp. z o.o. z składającym oświadczenie; przygotowania umowy (lub umów, i związanej z nimi dokumentacji) w przypadku zamiaru jej zawarcia; korzystania z danych osobowych podczas biegu takiej zawartej umowy (lub umów); aż do czasu przedawnienia roszczeń po ustaniu umowy (lub umów) i wygaśnięcia obowiązków z samego prawa nałożonych na KALTER sp. z o.o.

6. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, tj. w szczególności - w zależności od okoliczności - organy podatkowe; sądy i prokuratury; organy władzy publicznej lub podmioty prawa cywilnego zaangażowane w obsługę KALTER sp. z o.o. podczas biegu okresów zdarzeń i okoliczności opisanych w pkt. 5; pracownicy lub usługodawcy Administratora zapewniający obsługę prowadzonej przez niego działalności; podmioty powiązane z KALTER sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia praw i obowiązków Administratora z ostatniego stosunku prawnego, jaki zaszedł między KALTER sp. z o.o. a składającym oświadczenie, z podanych w pkt. 5, a w przypadku zatrzymania się na procesie rekrutacji: do końca następnego roku kalendarzowego po otrzymaniu przez KALTER sp. z o.o. aplikacji składającego oświadczenie.

8. Składający oświadczenie ma prawo: a) żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem realizacji przez Administratora jego praw i obowiązków z relacji lub stosunków prawnych, o których mowa w pkt. 5.

10. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach - w szczególności - przyjętych w używanych przez niego w danym czasie programach komputerowych. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi osób, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o możliwości zatrudnienia; działaniach informacyjnych lub marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, jest polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów, lub umożliwienie osiągnięcie korzyści.

11. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje składającego oświadczenie, iż tym celem mogą być, np., przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności. Do powyższego celu stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 1-10 wyżej.